เกี่ยวกับศูนย์ฯ

เกี่ยวกับศูนย์วิเคราะห์รายได้
และปฏิบัติการลงทุน

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

โครงสร้างการบริหาร

บุคลากร

   


ประวัติความเป็นมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการลงทุน" ในปี พ.ศ.2553 ภายใต้ยุทธศาสตร์ "มั่นคง" เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ในปี พ.ศ.2554 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "ศูนย์ปฏิบัติการลงทุน" เป็น "ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน"
เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำด้านการลงทุน
แก่มหาวิทยาลัยและส่วนงาน และติดตามการลงทุนภายใต้สภาวะการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งเป็นตัวกลาง
ในการติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานด้านการลงทุนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
 ​

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางทางการวิเคราะห์เงินรายได้ และบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

 

พันธกิจ

บริหารเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และพัฒนายุทธศาสตร์การหารายได้ของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ 02 218 3217-9 โทรสาร 02 218 3217 Email : ric@chula.ac.th
http://www.ric.chula.ac.th